För att ge er den bästa shoppingupplevelsen, använder vi cookies. Se vår cookie policy.

Webshoppen håller öppet som tidigare vänligen ha i åtanke att leveranstiderna kan vara något längre på grund av rådande situation.

Webshoppen håller öppet som tidigare vänligen ha i åtanke att leveranstiderna kan vara något längre på grund av rådande situation.

Varukorg
Filter
Favoriter

Ni har inte lagt till någon favorit

Måttanpassningar på beställning
Sveriges största online gummileverantör
Fri frakt

Allmänna Leveransvillkor

1. Definitioner
1.1 Villkor: dessa allmänna villkor.
1.2 Avtal: alla avtal som gäller inköp, försäljning och/eller tilldelning av
uppdrag eller andra typer av avtal som vi ingår med kunder, samt
alla därpå följande och/eller närstående avtal och/eller åtaganden.
1.3 Offert: alla offerter vi ger till (presumtiva) kunder.
1.4 Vi: Rubberstock, som tillämpar dessa villkor som sådana och
handlar i egenskap av säljare, leverantör och/eller uppdragstagare
i avtal, eller då det gäller offerter, i egenskap av den part som ger
offerten.
1.5 Kund: alla parter som ingår avtal med oss enligt betydelsen i artikel
1.2 eller som erhåller offerter från oss enligt betydelsen i artikel 1.3.
1.6 Dag: alla kalenderdagar.
1.7 Reklamation: alla kundens klagomål gällande kvalitet eller kvantitet
för de varor och tjänster som levererats.
1.8 Lager: våra kommersiella egendomar och/eller marker och/eller
platser där vi avskiljer varor som ska levereras och förbereder dem
för avsändning.

2. Tillämpning
2.1 Alla avtal som ingås av oss lyder under dessa villkor. Även alla
offerter vi ger är underkastade dessa villkor.
2.2 Oavsett underskriftsdatum regleras avtal som ingåtts med oss och
offerter som givits av oss inte av några andra villkor, exempelvis
kundens, om inte kunden skriftligen fått ett uttryckligt godkännande
om att sådana andra villkor ska tillämpas. Ett sådant godkännande
innebär under inga omständigheter att andra avtal mellan oss och
kunden har ingåtts enligt kundens villkor.
2.3 Bestämmelserna i dessa villkor gäller inte om och i den utsträckning
dessa är förbjudna enligt lag. Om en bestämmelse ogiltigförklaras
på dessa grunder under särskilda förhållanden tillämpas
det regelverk som är mest gynnsamt för oss, och alla andra
bestämmelser förblir i kraft.
2.4 Under andra omständigheter tillåts avvikelser från dessa villkor
endast med skriftligt godkännande som undertecknats av båda
parter.

3. Offerter/ingående av avtal
3.1 Våra offerter ges utan förpliktelser. Eventuella slutgiltiga villkor som
föreskrivs i offerten är bindande endast för kunden. Vi har rätt att
dra tillbaka vår offert inom två (2) dagar från att vi har tagit emot en
bekräftelse på att offerten godtagits.
3.2 Med förbehåll för möjligheten att dra tillbaka offerten enligt
betydelsen i artikel 3.1, sluts avtalet på det datum då vi emottar
ett fullständigt skriftligt godkännande av vår offert inom offertens
giltighetstid. Om kunden godkänner vår offert med reservation för
avvikelser av mindre betydelse, utgör dessa avvikelser inte en del av
avtalet med oss och avtalet sluts i enlighet med vår offert.
3.3 Ett avtal anses även ha slutits då vi levererar varor i enlighet med
medföljande eftersändningsdokument/fakturor.

4. Priser
4.1 Såvida inte ett fast pris har överenskommits, gäller de priser som
anges i den prislista som är i kraft på leveransdatumet.
4.2 Våra priser anges exklusive mervärdesskatt, andra skatter och
tullavgifter samt kostnader för transporter och försäkringar.
4.3 Vi har rätt att, inom rimliga gränser, debitera kunden för
kostnadsökningar. Kunderna meddelas skriftligt om sådana
ökningar.

5. Leverans
5.1 Såvida inte en annan leveransmetod har avtalats anses leveransen
vara genomförd då vi har avskiljt de varor som ska levereras och
förberett dem för avsändande från våra lager samt meddelat kunden
skriftligen om detta.
5.2 Efter leveransen bär kunden den fullständiga risken för de
levererade varorna.
5.3 I händelse av att varor som vi levererar inte kan transporteras till
sitt slutgiltiga mål på grund av förhållanden vi inte kan ansvara för,
kommer vi att lagra varorna på kundens risk och bekostnad.
5.4 Vi har rätt att välja transportmedel.
5.5 Vi har rätt att göra delleveranser.
5.6 Vi har rätt att begära kontant betalning vid leverans.
5.7 Såvida vi inte skriftligen och uttryckligen har samtyckt till ett särskilt
leveransdatum ska det leveransdatum som uppges inte betraktas
som slutgiltigt. I händelse av sen leverans måste kunden skriftligen
meddela oss om förseningen och tillåta en rimlig tidsperiod för att
vi ska kunna genomföra den leverans vi har åtagit oss. Under denna
tidsperiod har varken kunden eller någon tredjepart rätt att begära
skadestånd från oss. Denna artikel ska inte tillämpas i händelse
av tillfälliga eller varaktiga brister vi inte kan ansvara för enligt
betydelsen i avsnitt 6.

6. Force majeure
6.1 I händelse av brister som beror på varaktiga förhållanden vi inte kan
ansvara för men vars följd är att vi inte kan uppfylla våra åtaganden,
har vi rätt att inom en rimlig tidsperiod genom ett skriftligt
meddelande helt eller delvis häva avtalet utan förpliktelse att ge
kunden någon form av skadestånd eller ersättning för någon nytta vi
kan ha fått från detta.
6.2 ”Brister som beror på förhållanden vi inte kan ansvara för” enligt
betydelsen i artikel 6.1 omfattar brister på grund av krig, strejk,
blockad, lockout, trafikavbrott, avbrott i leveransen av råmaterial eller
halvfabrikat, sjukdom hos anställda samt underleverantörers och
uppdragstagares underlåtenhet att fullfölja sina åtaganden eller att
göra det i tid.
6.3 Brister som beror på förhållanden vi inte kan ansvara för ska anses
vara varaktiga om aktiviteten i fråga inte kan utföras inom 60 dagar
från det att förhållandet inträdde.
6.4 Om aktiviteten kan utföras inom 60 dagar anses de förhållanden
som har orsakat bristen inte vara varaktiga och varken vi eller
kunden har rätt att häva avtalet. Vårt åtagande hävs utan förpliktelse
att ge kunden någon form av skadestånd eller ersättning för någon
nytta vi kan ha fått från detta

7. Säkerhet
7.1 Vi har alltid rätt att begära att kunden tillhandahåller säkerheter
för att alla åtaganden kommer att fullföljas. Om kunden underlåter
eller vägrar att tillhandahålla säkerheter inom den tidsperiod som
fastställts av oss, har vi rätt att upphäva avtalet genom skriftligt
meddelande. Om vi redan har levererat varor till kunden måste
kunden återlämna dessa till oss inom fem dagar från datumet för
meddelandet. Kunden är även skyldig att ersätta oss för alla skador
som åsamkas oss på grund av denna underlåtenhet eller vägran.

8. Betalning
8.1 Betalning ska göras inom 30 dagar netto från fakturadatumet, utan
kostnader, avdrag eller någon form av reglering av fordringar, såvida
inte kunden vill reglera kontantfordringar den har på oss enligt
sin lagstadgade rätt att göra det, och har meddelat oss om detta
skriftligen inom sju (7) dagar från fakturadatumet.
8.2 Betalning ska göras i fakturans valuta till våra kontor eller till ett av
våra bank- eller girokonton.
8.3 Betalningen används i första hand för att reglera utgifter, sedan
räntor och efter det utestående fakturor i kronologisk ordning, även
om kunden anger att betalningen gäller andra fakturor och/eller
skulder.
8.4 En kund som inte betalar i tid anses vara i dröjsmål utan att detta
behöver meddelas, och är skyldig att betala en ränta till oss som
uppgår till 1,5 procent av fakturans belopp varje månad eller del av
månad som följer betalningsdatumet enligt definitionen i artikel 8.1
för vilket betalningen har förfallit.
8.5 Om en kund är mer än 15 dagar sen har vi rätt att inleda
inkasseringsförfarande. I händelse av detta är kunden skyldig att
täcka de indrivningskostnader vi har utanför domstol i enlighet med
indrivningskostnaderna hos ”Nederlandse Orde van Advocaten”
(Nederländernas advokatsamfund). Minimikostnaden är 100 euro.
8.6 En kund som försummar några som helst betalningsåtaganden till
oss anses vara i dröjsmål gällande alla sina utestående skulder
till oss. I händelse av detta tillämpas artiklarna 8.4 och 8.5 i
förekommande fall.

9. Äganderättsförbehåll/panträtt utan besittning
9.1 Alla varor vi levererar till en kund förblir vår egendom tills kunden har
reglerat alla fordringar enligt inköps- eller upphandlingsavtalet som
gäller varorna och därtill hörande arbete, plus ränta och kostnader
samt alla andra fordringar som härrör från kundens underlåtenhet att
uppfylla avtalet.
9.2 Om kunden använder varorna vi levererar och som är föremål för
äganderättsförbehåll för produktion av nya varor, ska kunden följa
våra instruktioner gällande behandlingen av dessa och reservera
varorna för vår räkning. Kunden övertar äganderätten till varorna
först då vår äganderättsreservation upphör genom att alla fordringar
har betalats.
9.3 Om vi har levererat varor som är föremål för äganderättsförbehåll till
en kund, ska kunden bevilja och vi ska godkänna en panträtt utan
besittning gällande varorna som säkerhet för att kundens åtaganden
uppfylls vad gäller utestående fordringar på kunden utöver de som
anges i artikel 9.1. Kunden ska genast då vi begär det underteckna
ett dokument som beviljar denna rätt. I sådana fall garanterar kunden
att den har behörighet att pantsätta varorna och att varorna inte är
belastade med några panträtter och/eller rättighetsbegränsningar
utöver våra egna rättigheter.
9.4 Kunden har rätt att sälja vidare eller bearbeta alla varor som är
underställda äganderättsförbehåll/panträtt utan besittning på vanligt
sätt som en del i den vanliga affärsverksamheten.
9.5 Om kunden säljer varorna vidare har vi rätt att kräva att kunden
ger oss rätten till de fordringar kunden har på köparen avseende
försäljningen.
9.6 Kunden ska behandla de varor detta avsnitt hänvisar till med
tillbörlig omsorg. Kunden ska försäkra varorna mot alla katastrofer
utgående från fakturavärdet. Kunden ska genast på begäran ge oss
namn och adresser till försäkringsgivarna tillsammans med kopior
på försäkringsbreven. Kunden ska även genast på begäran ge oss
rätten till de fordringar den har på försäkringsgivaren gällande dessa
varor, i den utsträckning som detta inte följer av lag.
9.7 Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 9.4 kan en kund inte
pantsätta de varor detta avsnitt hänvisar till hos tredjeparter, eller
på något sätt som är till vår nackdel göra sig av med, överföra eller
begränsa sin juridiska eller faktiska förfoganderätt över varorna i
fråga på något annat sätt.

10. Kvalitet och reklamationer
10.1 Under en period på sex (6) månader efter leveransdatumet
garanterar vi den goda kvaliteten på de varor vi levererar och de
material som använts, förutsatt att varorna används omsorgsfullt
och på normalt sätt enligt våra instruktioner och i avsedda syften.
Garantin gäller inte om vi enligt uttryckligt avtal levererar varor med
lägre kvalitet.
10.2 Kunden ska omedelbart vid leverans och före varorna lagras eller
används räkna, mäta, väga och inspektera varorna för att upptäcka
eventuella synliga defekter och osynliga defekter som är lätta
att upptäcka. Då varorna har använts en gång anses de uppfylla
avtalets villkor såvida de inte visar sig ha osynliga defekter som inte
lätt kan hittas.
10.3 Klagomål gällande kvantiteter, dimensioner, vikter, synliga defekter
och osynliga defekter som är lätta att upptäcka måste lämnas in
till oss omedelbart om typen av varor så tillåter, och i alla andra fall
skriftligen inom 14 dagar från leveransen. Den sista meningen i
artikel 10.2 ska tillämpas i förekommande fall.
10.4 Om varor som vi har levererat inom sex månader från
leveransdatumet visar sig ha osynliga defekter som inte är lätta att
upptäcka måste klagomålet lämnas in skriftligt inom 14 dagar från
att defekten har upptäckts.
10.5 Kunder måste godkänna branschens sedvanligt tillåtna avvikelse på
10 procent vad gäller kvantitet, dimensioner och vikter.
10.6 Avseende våra kunder måste vi reparera, byta ut eller återbetala
fakturavärdet på de varor som inte uppfyller de krav som beskrivs
i artikel 10.1, under förutsättning att kunden utför kontrollerna och
följer reklamationsförfarandet som beskrivs i artiklarna 10.2, 10.3
och 10.4 noggrant och i god tid.
10.7 Retur av varor får endast göras med skriftligt tillstånd från
oss gällande såväl returen som transportmedlet. Kunden bär
fortsättningsvis risken för varorna.
10.8 Klagomål ger under inga omständligheter kunden rätt att ställa in
sina betalningsåtaganden.

11. Ansvarsbegränsning/produktansvarsrisk
11.1 Med förbehåll för bestämmelserna i avsnitt 6:185 i den
nederländska civillagen har vi ingen skyldighet att gottgöra kunden
för skador utöver reparation eller byte av varor, eller återbetalning av
fakturavärdet enligt beskrivningen i artikel 10.6.
11.2 Framför allt är vi inte ansvariga för direkta, indirekta eller påföljande
skador som orsakats av underordnade personer, assistenter och/
eller underleverantörer – ens då de kan hänföras till ont uppsåt
och/eller grov oaktsamhet från deras sida – eller för skador som
orsakats av användningen av hjälpmedel, som åsamkats våra kunder
eller tredjeparter.
11.3 Om en kund säljer vidare varor som levererats av oss eller om
kunden bearbetar eller införlivar sådana varor i nya produkter som
sedan säljs, måste kunden ordna med adekvat försäkringsskydd
mot de produktansvarsrisker som anges i avsnitt 6:185 i den
nederländska civillagen. Kunden åtar sig att på begäran genast
skicka en kopia av den berörda försäkringen till oss.
11.4 Kunden ska hålla oss skadeslösa gentemot alla krav från
tredjeparter för vilka vi inte kan hållas ansvariga enligt föregående.

12. Upphävande
12.1 I samtliga fall då vi häver ett avtal med en kund genom skriftligt
meddelande måste kunden ersätta oss för skador, kostnader och
vinstbortfall, och returnera de levererade varorna till oss. Kunden
bär risken för varorna ända tills vi har tagit emot dem och godkänt
dem. Åtagandet att ersätta oss för skador och vinstbortfall är inte
tillämpbart om vi häver ett avtal enligt bestämmelserna i avsnitt 6
gällande brister som beror på varaktiga förhållanden vi inte kan
ansvara för.

13. Ångerrätt
13.1 Från det att du har tagit emot varan, har du en 14 dagars ångerrätt. 
Denna kan utövas utan närmare specifikation. Tiden för ångerrätten går ut 14 dagar 
efter det att varan mottagits av köpare eller tredje person som inte är fraktbolaget.
13.2 Ångerrätten tillämpas ej i följande fall: Produkter som ej ingår i standard sortiment, 
varor som är måttbeställda, justerade eller skurna efter kundens önskemål. Kapade längder. 
Varor som av hygieniska skäl är förseglade och där förseglingen brutits efter leverans.
13.3 För att utnyttja er ångerrätt måste ni meddela ert beslut via tydligt e-mail eller 
brev (Rubberstock Geograaf 38, 6921 EW Duiven, The Netherlands. Tel: 08 5333 27 09 eller på support@rubberstock.se)
13.4 Använder ni er av er ångerrätt måste vi ersätta er för de betalningar vi fått av er, inklusive fraktkostnader, 
med undantag om ni valt annat leveranssätt än standard, till exempel expressfrakt, utan dröjsmål, senast 14 dagar 
efter vi fått ert skriftliga beslut att använda er av ångerrätten. Vi använder oss av samma betalningssätt 
som köpet ursprungligen gjordes på. Ni kommer under inga omständigheter belastas med någon 
extra kostnad i samband med ångerrätten. Vi har rätt att hålla ersättningen tills det att varan kommit tillbaka
i vår ägo eller ni visar bevisar på att varan är tillbakaskickad, vilket som sker tidigast.
13.5 Ni måste återlämna varan till oss utan försening och inom 14 dagar från dagen
ni meddelat oss om återköpet. Vi står för kostnaderna för returfrakten.
13.6 Köparen bär endast ansvar för värdeminskning av godset om sagd 
värdeminskning beror på oförsiktsam hantering av godset, till exempel att emballage 
brutits och öppnats vid leverans mer än vad som är nödvändigt för att bedöma varans 
skick, egenskaper och funktion. Ångerrätten gäller endast om varan är i väsentligt oförändrat skick.

14. Överträdelse av tredjepartsrättigheter
14.1 Vår kund måste garantera att varor som vi tillverkar i enlighet med
instruktioner eller ritningar som tillhandahållits av kunden eller med
hjälp av kundens mallar eller formar, inte bryter mot tredje parters
immateriella rättigheter. Ett enda exempel på en sådan överträdelse
ger i sig självt oss rätt att häva ett avtal genom skriftligt meddelande.
Kunden håller oss skadeslösa gentemot alla krav som kommer från
tredje parter med berättigade krav vad gäller sådana överträdelser.

15. Specialvaror
15.1 Såvida annat inte uttryckligen har överenskommits har vi rätt att för
en tredje parts räkning tillverka alla specialvaror som vi producerar
för en specifik kund.
15.2 Kunden måste inspektera provexemplar av specialvaror inom
14 dagar från att de skickats från oss. Om ett meddelande
om underkännande inte finns oss tillhanda inom 14 dagar ska
provexemplaren anses vara godkända.
15.3 Såvida inte annat uttryckligen har överenskommits, är och förblir
alla modeller, mallar, provexemplar, formar, ritningar och all annan
utrustning och instruktioner som gäller tillverkningen av specialvaror
vår egendom.
15.4 Byte, reparation och underhåll av formar sker på kundens
bekostnad.
15.5 Ritningar, kunskap och design som vi tillgängliggör för en kund
får inte kopieras, redovisas eller avslöjas för tredjeparter utan
föregående skriftligt godkännande från oss. De måste returneras till
oss omedelbart efter användning. För varje överträdelse av denna
artikel är kunden skyldig att betala ett bötesbelopp på 50 000,00
euro som betalas omedelbart på begäran, plus ytterligare 5 000,00
euro per dag som en sådan överträdelse fortgår.
15.6 Vi har rätt att förstöra formar oavsett om dessa ägs av oss eller
av kunden, om formarna inte har använts på fem år. Vi meddelar
kunden skriftligen om vår avsikt att skrota en form tre månader före
femårsperiodens slut.

16. Tillämplig lagstiftning
16.1 Alla avtal som sluts med oss och alla åtaganden som härrör från
dessa är underställda nederländsk lagstiftning och nederländsk
internationell privaträtt som inte omfattar Wienkonventionen från
1980 om internationell försäljning av varor.

17. Platsen för undertecknande
17.1 Undertecknandet av avtal anses ske på den plats där vi är
etablerade.

18. Tvister
18.1 Alla tvister som gäller avtal som slutits med oss och/eller de
åtaganden som härrör från dem ska avgöras av den domstol som
enligt lag är behörig för den plats där vi är etablerade, såvida
inte en annan kantonsdomstol är behörig enligt artikel 100-1 i
Nederländernas civilprocesslag.

19. Bevis
19.1 I avsaknad av omfattande bevis som motsäger detta, är
våra registeranteckningar avgörande vad gäller den juridiska
utsträckningen för de åtaganden som avtalsparter har ingått med
oss.
19.2 I avsaknad av omfattande bevis som motsäger detta, ska kvantiteter,
mått och vikter som anges på fakturor, fraktsedlar och/eller
förpackningsnummer för transaktioner mellan oss och våra kunder
anses vara korrekta.

20. Ändringar
20.1 Vi har rätt att göra ändringar i dessa villkor. Ändrade bestämmelser
träder i kraft från och med det datum som anges i ändringsbeslutet.
Ett skriftligt meddelande om sådana ändringar ges till de kunder om
vilka vi har kännedom då ändringarna görs.

21. Ikraftträdandedatum
21.1 Dessa villkor träder i kraft den 5 december 2008. De har
registrerats hos handelskammaren i Arnhem (nummer 27175660).